Inclusieve samenleving

 

Onder de term ‘sociaal domein’ verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie, zelfredzaamheid, zorg, jeugd en sport, op grond van de WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet. 

Voor mensen die het echt niet redden moet je zorgen. Goed, maar ook efficiënt. Dus geen geld verspillen, waardoor de zorg niet bij de juiste mensen terecht-komt.
Probleemgezinnen moet geleerd worden om op eigen benen te staan. Voorkomen dient te worden, dat achterstand in inkomen, opleiding en ontwikkeling van generatie op generatie wordt doorgegeven.
Hulp moet vraag-gestuurd zijn, dus de hulpvrager staat centraal. Hulpverleners leveren maatwerk.

Onderwijs kan de sleutel tot verandering zijn. Daarom dient laaggeletterheid structureel aangepakt te worden, maar is er ook aandacht voor de boven-presteerders.
Instellingen als het Leger des Heils krijgen gemiddeld € 20.000 per jaar voor een bed in de nachtopvang; dit kan oplopen tot het dubbele indien er sprake is van mishandelde vrouwen of jongeren, die vanwege hun seksuele geaardheid bedreigd worden. Op deze manier loont het om nachtopvang in stand te houden; opvang in een hotel is goedkoper!
Statushouders krijgen nu voorrang boven autochtone dakloze Nederlanders; een scheefgroei.

Er dreigt een tweedeling te ontstaan tussen mondige en niet-mondige burgers, tussen rijke en arme burgers. Daarom moet de gemeente Zeist er op toezien dat alle inwoners toegang krijgen tot rechtsbijstand.
Om winkelen bij de plaatselijke middenstand te bevorderen voor àlle inwoners van Zeist pleit Zeisterbelang voor het gratis parkeren van inwoners vanaf 65 jaar en gratis parkeren van alle inwoners op zaterdag.

 

ZeisterBelang voor àlle Zeistenaren

 

Kortom:

  1. Gelden en mankracht van het Sociaal Domein efficiënt inzetten;
  2. Inwoners niet als slachtoffer maar als talent beschouwen; werkgelegenheid eigen inwoners bevorderen;
  3. Vraag-gestuurde dienstverlening;
  4. Terugdringen van ambtelijke bureaucratie;
  5. Vol inzetten op het onderwijs, om bijv. tekort aan technisch personeel op te heffen;
  6. Statushouders en andere daklozen dienen gelijk te worden behandeld;
  7. Toegang tot rechtsbijstand, ook voor mensen met een minimum bestedingspatroon;
  8. Gratis parkeren vanaf 65 jaar / op zaterdag.
Word lid